Join Bill

  • آموزش اچ تی ام ال 5 : کشیدن و رها کردن - HTML5: Drag and Drop in Depth
    0 out of 5

    آموزش اچ تی ام ال ۵ : کشیدن و رها کردن – HTML5: Drag and Drop in Depth

    Bill Weinman به شما روش ساخت عناصر یک صفحه وب سایت با حالت کشیدن و رها کردن از ترکیب html5 و JavaScript است که در آن از کتابخانه jQuery  استفاده شده است. این دوره آموزشی روش های شناسی قابلیت کشیدن و رها کردن در بروزر استفاده کنندگا ، و کدهای لازم برای کشیدن و اتفاقهایی که در رها کردن عناصر بوجود می آید را به شما آموزش می دهد .  یک نمونه بازی ساده و یک ترکیب ساده از کشیدن و رها کردن برای اعمال آن بر روی وبسایت خود نیاز همراه این آموزش می باشد.

    1,500 تومان